Prezídium Komory je nejvyšším orgánem Komory, který spravuje Komoru. Prezídium má sedm členů: Prezident, Viceprezident, Tajemník a čtyři členové prezidia. Prezidium se schází jednou do měsíce. Členové prezídia svou funkci zastávají dobrovolně.

Představitelé jsou voleni na dobu děseti (10) let s možností jejich znovuzvolení. Kandidáti jsou povinni předložit svou kandidaturu nejpozději týden před volbami do Prezídia. Podnikatelský subjekt, který je členem Komory, může mít v prezídiu jen jednoho zástupce. Čestní Prezidenti jsou přizváni k účasti na setkáních prezídia jako přísedící.

 • Prezídium rozhoduje o všech zásadních otázkách.
 • Prezídium je usnášeníschopné pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Prezídia.
 • Pro přijetí rozhodnutí prezídia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Prezídia.

Prezident prezidia – Peter Závodský

Činnost Prezídia je zejména:

 • určování a schvalování dlouhodobé koncepce rozvoje Komory,
 • volba a odvolávání členů prezídia Komory,
 • změna nebo zrušení rozhodnutí prezidenta Komory,
 • změna stanov Komory,
 • dohlížet na práci členů Komory,
 • svolávat Valné hromadu,
 • projednávat plnění rozpočtu za předchozí období a projednat a schválit rozpočet na následující období,
 • schvalovat nákup, prodej a převod nemovitého majetku Komory,
 • schvalovat roční účetní závěrky,
 • stanovit výši ročního členského příspěvku, rozhodovat o odkladu, snížení nebo odpuštění členského příspěvku, pokud jsou na to závažné důvody,
 • vydávat interní směrnice Komory,
 • zřizovat Kolegium Komory, kterého členové sú významní osobnosti z různého společenského spektra jako i další orgány Komory.